Algemene voorwaarden

1. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 • a. Organisator: Stichting Golf Promotie Drenthe (GPD) te Exloo, de natuurlijke of rechtspersoon die Golfchallenge Activiteiten organiseert en daarvoor verantwoordelijk is.
 • b. GXP: Handelsnaam van Golf Experience Products B.V, leverancier van Golfchallenge producten, boekingskantoor voor de Golfchallenge Activiteiten en distributeur van Golf challenge tickets.
 • c. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Golfchallenge Activiteit boekt, en/of een Ticket of greenfee koopt.
 • d. Account: de door Koper aangemaakte registratie van persoonsgegevens
 • e. Greenfee: Is het aankoopbedrag van een toegangsbewijs dat Koper betaalt om te golfen op de golfbaan van Golfpark Exloo
 • f. Ticket: het via GXP verkregen document dat dient als toegangsbewijs voor de Golfchallenge-activiteiten.
 • g. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van GXP voor deelname aan Golfchallenge-activiteiten.
2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 • a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij GXP, producten of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
 • b. De toepasselijkheid van eventueel door Koper gehanteerde voorwaarden wijst GXP uitdrukkelijk van de hand.
 • c. GXP is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten.
 • d. Op de overeenkomst tussen Koper en Organisator zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden.
3. Totstandkoming Overeenkomst met GXP
 • a. De dienst die GXP verleent bestaat uit het distribueren van Tickets en Greenfees die recht geven tot toegang tot de Golfchallenge-activiteiten en de golfbaan. Met de aankopen van een Ticket en Greenfee komen daardoor twee overeenkomsten tot stand; een overeenkomst tussen Koper en GXP en een overeenkomst tussen Koper en de Organisator.
4. Totstandkoming Overeenkomst tussen Koper en Organisator
 • a. De overeenkomst die tussen GXP en Koper tot stand komt ziet op het bestel-en leveringsproces van de Ticket en Greenfee.
 • b. Tickets worden uitsluitend verzonden naar het (e-mail)adres dat Koper heeft opgegeven in zijn of haar Account of in de reservering van een Activiteit. GXP zal het door Koper opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen.
 • c. Koper koopt via GXP een Ticket en/of Greenfee van de Organisator. Er komt daardoor tussen Koper en Organisator een overeenkomst tot stand die ziet op rechten en verplichtingen in het kader van het recht tot toegang. GXP treedt in dat verband op als facilitator bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Koper en Organisator en is geen partij bij deze overeenkomst. De overeenkomst tussen Koper en Organisator komt tot stand nadat Koper via GXP één of meerdere Tickets en/of greenfees heeft gekocht.
 • d. Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Koper kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets. Het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Koper is vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan GXP contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als GXP Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan GXP ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Indien GXP twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. GXP zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
5. Reserveren & afmelden
 • a. Voor deelname aan een Activiteit is het verplicht om een reservering te plaatsen en de betaling af te ronden voor een Ticket respectievelijk Greenfee.
 • b. Organisator behoudt zich het recht voor om een Activiteit te annuleren bij onvoldoende animo. Wie zich reeds voor een geannuleerde sessie heeft aangemeld, ontvangt het eventuele inschrijfgeld retour.
 • c. Afmelden van een Activiteit kan tot 24 uur voor de starttijd door een e-mail te sturen naar info@golfchallengeexloo.nl waarna desgewenst het betaalde bedrag wordt teruggestort.
 • d. Een afzegging gedaan minder dan 24 uur voor aanvang van de wedstrijd geldt als te late afzegging. Bij een te late afzegging wordt de gedane betaling niet teruggestort. Een afzegging is pas geldig als de ontvangst van de afzegging door Organisator per e-mail bevestigd is.
 • e. No-show: Onder no-show wordt verstaan het zonder geldig bericht van afmelding niet verschijnen aan de start van een Activiteit. Reeds gedane betalingen voor deelname aan een wedstrijd worden niet teruggestort.
 • f. GXP is gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator een maximum te stellen aan het aantal te reserveren c.q. te kopen Tickets. Bij een concreet vermoeden van misbruik ten aanzien van het omzeilen van het gestelde maximum, is GXP gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator de reservering van de Tickets ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken. Dit om te voorkomen dat er Tickets op grote schaal worden opgekocht.
6. Deelname
 • a. Er is een maximum aantal deelnemers aan een Swing&Win Activiteit. Dit aantal en de programmering van de wedstrijden wordt vermeld op het activiteitenoverzicht op de Golf Challenge website. Organisator heeft het recht om reservespelers tot de starttijd toe te voegen aan de startlijst ter vervanging van spelers die niet aan de start verschijnen
 • b. Na een succesvolle aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestiging van de aanmelding inclusief de starttijd en deelname instructies voor de Swing&Win Activiteit. De starttijd van Koper voor een (Swing&Win) Activiteit wordt bepaald op basis van de volgorde van aanmelding.
 • c. Organisator heeft het recht om de moeilijkheidsgraad van een Activiteit te wijzigen.
 • d. Koper behoort zich ten minste 15 minuten voor de starttijd van de geboekte Activiteit bij de wedstrijdleider te melden. Een te late melding kan leiden tot uitsluiting voor deelname.
7. Afgelaste of verschoven Activiteiten
 • a. Het is de verantwoordelijkheid van Koper om na te gaan of een Activiteit is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Deze informatie wordt op de berichtenpagina van de Golf Challenge website geplaatst. Hoewel Organisator zal proberen Koper van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat GXP de benodigde informatie van de Organisator heeft ontvangen, kan Organisator niet garanderen dat Koper van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Organisator is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
 • b. Tickets van verschoven activiteiten blijven in de regel geldig voor een vervangende Activiteit. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met GXP opnemen via info@golfchallengeexloo.nl Indien een Activiteit wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Organisator voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
 • c. In het geval een Activiteit wordt afgelast of verschoven, dan kan Koper de Tickets voor deze Activiteit inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Organisator. Wanneer wordt overgegaan tot restitutie van de ticketprijs, zal de Organisator eveneens de eventuele servicekosten restitueren. De restitutie als bedoeld in de vorige zin geschiedt uitsluitend middels een online overboeking.
8. Prijzen en betaling
 • a. GXP verkoopt Tickets en Greenfees namens Organisator die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepaalt. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
 • b. Koper betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats via de op de website aangegeven wijze.
 • c. Alle prijzen van GXP zoals vermeld op de website zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 • d. Per Ticket kunnen servicekosten in rekening gebracht.
 • e. GXP levert per mail de tickets voor een Activiteit en/of greenfee.
 • f. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Koper na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan GXP de vordering uit handen geven, in welk geval Koper naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
9. Wedstrijdprijs
 • a. Het bedrag van de te winnen geldprijs tijdens een wedstrijd wordt door Organisator vermeld op het activiteitenoverzicht op de GolfChallenge Exloo website.
 • b. Het totale prijzengeld van een wedstrijd zal nooit hoger zijn dan €100.000,-. Indien een prijs voor lange tijd niet behaald wordt en het maximale bedrag overschreden dreigt te worden, zal het bedrag vanaf dat moment niet meer verhoogd worden.
 • c. De prijs wordt binnen 4 weken aan de prijswinnaar uitgekeerd.
 • d. De prijs kan alleen worden uitgekeerd aan een deelnemer die volledig en juiste persoonsgegevens, e-mailadres en bankgegevens achterlaat. Een geldprijs wordt nimmer contant uitgekeerd.
 • e. Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijs voorafgaand aan een Activiteit te wijzigen. De hoogte van de prijs is niet onderhandelbaar.
10. Tickets en Greenfees
 • a. De Greenfee is na aankoop een jaar geldig en is overdraagbaar.
 • b. Tickets van een Activiteit zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden geretourneerd. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de algemene voorwaarden van de Organisator, dan wel wanneer anderszins in strijd wordt gehandeld met de bepalingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden van de Organisator, is de Organisator gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken.
 • c. De door GXP gedistribueerde Tickets en Greenfee blijven te allen tijde eigendom van de Organisator. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
 • d. Na ontvangst dient de Koper de Tickets direct te controleren op juistheid. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer worden geruild of vergoed,
 • e. Indien het Ticket van Koper zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Koper contact opnemen met info@golfchallengeexloo.nl
11. Intellectuele Eigendomsrechten
 • a. De op het Ticket van GXP rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan GXP. Koper zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dien zake van GXP zouden kunnen worden geschaad.
 • b. Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
 • c. Het is Koper verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
 • d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van GXP aan Koper.
12. Aansprakelijkheid
 • a. GXP kan niet worden aangemerkt als de Organisator van een Activiteit en is geen partij bij de overeenkomst die tussen de Organisator en Koper tot stand komt.
 • b. Mocht GXP in het kader van haar overige verplichtingen aan Koper aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van GXP wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Koper in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van GXP.
 • c. De aansprakelijkheid van GXP wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Koper GXP onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en GXP ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat GXP in staat is adequaat te reageren.
 • d. Koper vrijwaart GXP voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Koper van enige verplichting jegens GXP, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
 • e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij GXP meldt.
 • f. GXP kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van een Ticket en/of Greenfee. Bij verlies of diefstal kan de Koper geen aanspraak maken op vervanging of terugbetaling van enige gelden. GXP is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan GXP.
 • g. GXP aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Koper bij derde partijen verkregen Tickets en Greenfee(s). GXP kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
 • h. GXP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van dit Ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden.
 • i. Kopers die te laat bij een Activiteit arriveren, worden – voor zover mogelijk - toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende de activiteit. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
 • j. Waar in deze Algemene Voorwaarden GXP zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is GXP gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht.
 • k. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van GXP dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden GXP niet.
13. Deelname aansprakelijkheid
 • a. Organisator besteedt de grootst mogelijke zorg om de Golf Challenge activiteiten veilig te laten verlopen. Koper betreedt de drivingrange echter op eigen risico en volgt de veiligheidsinstructies op. Indien Organisator vanwege een veiligheidsmaatregel (zoals onvoorziene weersomstandigheden of technische problemen) een activiteit niet kan starten, dan zal Organisator de zorg dragen om de betrokken deelnemers een alternatief te bieden voor deelname.
 • b. Indien een deelnemers zich niet houdt aan veiligheidsinstructies dan heeft Organisator het recht de deelnemer de toegang/deelname tot de Golfchallenge activiteiten te ontzeggen.
 • c. Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Golf Challenge activiteiten of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van Organisator.
 • d. Organisator besteedt de grootst mogelijke zorg aan het beheer van de systemen benodigd voor de Organisator doeleinden. Ondanks deze zorg kan Organisator niet garanderen dat er geen gebreken optreden aan de gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten zoals website, betalingssysteem of email. Hierdoor is het mogelijk dat verstrekte wedstrijdinformatie onvolledig of onjuist is of een wedstrijd geannuleerd of gestopt moet worden. Mocht de activiteit of wedstrijd tijdelijk onderbroken of stopgezet worden wegens technische gebreken dan zal Organisator de zorg dragen om de betrokken deelnemers een alternatief te bieden voor deelname.
14. Privacy

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor GXP uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de GXP persoonsgegevens van u:

 • a. Wanneer u zich registreert voor Golfchallenge activiteiten op de Golfchallenge website
 • b. Wanneer u deelneemt aan de Golfchallenge activiteiten op de drivingrange van Golfpark Exloo
 • c. Wanneer u contact heeft met Organisator of GXP. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult en inlogt op uw account.
 • d. Om u van onze (nieuwe) activiteiten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media,.
 • e. Ten behoeve van de uitbetaling van de gewonnen prijzen
 • f. Voor vermelding van uw naam en scores als deelnemer aan een Golfchallenge activiteit op het Golfchallenge scorebord op de drivingrange en op de Golfchallenge website gedurende de tijd dat u deel neemt aan de betreffende Golfchallenge activiteit.
 • g. Vermelding van uw naam als prijswinnaar en gewonnen geldprijs op de Golfchallenge website
 • h. Videobeelden: Op de drivingrange is een beveiligingscamera geïnstalleerd.

Zie ook de Privacy Statement op de Golfchallenge website

15. Overmacht
 • a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan GXP kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 • b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft GXP in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Koper op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Koper mee te delen en zulks zonder dat GXP gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
16. Toepasselijk recht
 • a. Op alle overeenkomsten met GXP is Nederlands recht van toepassing.
 • b. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met GXP in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door GXP vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 • c. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Groningen.
17. Klachtenregeling
 • a. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Golf Challenge activiteiten, dan kan hij/zij deze indienen info@golfchallengeexloo.nl of via het contactformulier op http://www.golfchallengeexloo.nl
 • b. De klacht zal worden behandeld door Organisator.
Klik hier om terug te gaan